Asfaltové pásy na pozici parozábrany

Asfaltové pásy mají hojné použití v konstrukcích pozemních staveb. Jednou z funkčních vrstev, kde se s řadou výhod uplatní, je parozábrana. Ta je ve stavbách definována jako vrstva, určená k omezení prostupu vodní páry. 

Použití asfaltových pásů pro parozábrany má mimo požadovaný difuzní odpor i řadu dalších výhod. Je to jeho mechanická odolnost, stabilita na podkladní konstrukci, možnost snadného opracování a vzduchotěsného napojení detailů. Vzhledem k charakteru asfaltové hmoty také větší těsnost při průniku mechanickou kotvou.  Dále ho lze využít jako provizorní hydroizolaci a při vhodném uspořádání vrstev taky jako pojistnou hydroizolační vrstvu.

Základní řada asfaltových pásů, využívaných na pozici parozábrany, má kovovou, obvykle hliníkovou, vložku. Ta brání difuzi vodních par v ploše téměř absolutně. Hliníková vložka se pro zlepšení mechanických vlastností a pro lepší přilnavost asfaltové hmoty kombinuje s výztužným rounem či tkaninou. Pásy mohou být natavitelné, nebo samolepicí. Velkou pozornost je nutno věnovat vzájemným spojům asfaltových pásů a jejich napojení na navazující a prostupující konstrukce. Tam se většinou z technologických důvodů používají pásy bez hliníkové vložky, ideálně s kombinovanou, polyesterovou vložkou. Tato vložka umožňuje snazší opracování detailu díky své pružnosti.

Definice a charakteristiky pro asfaltové parozábrany definuje harmonizovaná norma ČSN EN 13970. V souladu s touto normou jsou pásy uváděny na trh. Minimální technické požadavky pro zabudování v České republice stanovuje norma ČS 73 0605 – 1 Hydroizolace staveb – Povlakové izolace – požadavky na použití asfaltových pásů. Tato v části 5.2.4. definuje technické požadavky podle místa a použití asfaltového pásu ve stavbě. Mimo jiné také pro parozábrany. Požadované technické parametry pro pásy s kovovou vložkou jsou obsaženy v Tabulce 6 – Pásy pro parozábrany podle ČSN EN 13970.

Tabulka 6 na řádku 13 uvádí technický požadavek pro propustnost vodních par min. 100 000.  Tato bezrozměrná veličina vyjadřuje relativní schopnost látek propouštět difúzí vodní páry. Je poměrem schopnosti difúze daného materiálu se schopností difúze vzduchu. Hodnotu 100 000 dosahují asfaltové pásy díky kovové vložce.

Asfaltové pásy bez kovové vložky, tj. s vložkami skleněnými, polyesterovými či kombinovanými tak vysokého difuzního odporu nedosahují. Přesto je lze běžně na pozici parozábrany v širokém spektru skladeb použít. Tyto pásy mají na základě tabulek použití z ČSN 0605 – 1 definován faktor difuzního odporu hodnotou 20 000, nebo ho výrobce uvádí na základě laboratorního měření. Pásy s těmito hodnotami lze využít jako parozábranu pro systémové skladby a pro skladby s prokázáním bezchybného fungování vlhkostního režimu podle EN 13788 a vyhovující požadavkům ČSN 73 0540-2.

Svaz výrobců asfaltových pásů ČR pro výrobky svých členů schválil, při zachování výše uvedených podmínek, plnohodnotné použití asfaltových pásů bez kovové vložky na pozici parozábrany.

 

Tomáš Kafka
Stavebniny DEK