Články 2020

2020-06-26

Během naší činnosti jsme se opakovaně setkali s informačními letáky oslovující investory staveb, stavební firmy a projektanty, obsahující významně zavádějící a neodborné informace týkající se použití průmyslově vyráběných asfaltových pásů pro ochranu staveb proti radonu z podloží. Tento leták je šířen jako příloha protokolu o měření radonového indexu stavby prováděného RADONtest s.r.o. Informace šířené RADONtest s.r.o. považujeme za neodborné a matoucí jak laickou, tak odbornou veřejnost.

2020-01-15

Hydroizolační asfaltové pásy jsou běžně využívány v systému spodní stavby nejen jako hydroizolace, ale také jako účinná součást protiradonových opatření. Asfaltové pásy svou strukturou v ploše a svařitelnými spoji velmi výrazně omezují proudění vzduchu a tím i snižují transport radonu difuzí.

Návrh a provádění protiradonových opatření se řídí normou ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, která doznala v září 2019 významných změn a nabyla účinnosti k 1.10.2019. Uvádíme zde ve zkratce nejpodstatnější změny v aktualizované verzi uvedené normy.