Během naší činnosti jsme se opakovaně setkali s informačními letáky oslovující investory staveb, stavební firmy a projektanty, obsahující významně zavádějící a neodborné informace týkající se použití průmyslově vyráběných asfaltových pásů pro ochranu staveb proti radonu z podloží. Tento leták je šířen jako příloha protokolu o měření radonového indexu stavby prováděného RADONtest s.r.o. Informace šířené RADONtest s.r.o. považujeme za neodborné a matoucí jak laickou, tak odbornou veřejnost.

Hydroizolační asfaltové pásy jsou běžně využívány v systému spodní stavby nejen jako hydroizolace, ale také jako účinná součást protiradonových opatření. Asfaltové pásy svou strukturou v ploše a svařitelnými spoji velmi výrazně omezují proudění vzduchu a tím i snižují transport radonu difuzí.

Návrh a provádění protiradonových opatření se řídí normou ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, která doznala v září 2019 významných změn a nabyla účinnosti k 1.10.2019. Uvádíme zde ve zkratce nejpodstatnější změny v aktualizované verzi uvedené normy.


Požární požadavky na jednotlivé konstrukce lze stanovit pouze v souvislosti se širšími znalostmi souvislostí u daného objektu, proto by mělo být na každou stavbu zpracováno požárně bezpečností řešení. Součástí dokumentu je zatřídění objektu z hlediska požární bezpečnosti, stanovení požárních požadavků na jednotlivé konstrukce a definice povinného vybavení objektu. Požární odolnost stavebních konstrukcí je stanovena dle tabulek uvedených v normách ČSN 73 08XX v závislosti na stupni požární bezpečnosti. Jedním z požadavků na střešní konstrukci může být i odolnost proti působení vnějšího požáru.