Asfaltové pásy a izolace spodních staveb proti radonu

Radon je radioaktivní plyn, je bezbarvý, bez chuti a zápachu, chemicky netečný a je v různé míře přítomný v horninách a v půdách na povrchu Země.
Vdechování radonu nebo jeho produktů má negativní vliv na lidský organismus. Proto je velmi důležité prostory budov chránit hydroizolacemi, které jsou určené a byly testované proti působení radonu z podloží. Území, na kterém jsou koncentrace radonu škodlivé, jsou u nás poměrně rozsáhlé.

Mapa výskytu radonu v České Republice

mapa

Jak je z výše uvedené mapy zřejmé, radon se v Česku vyskytuje v blízkém okolí spodních staveb více méně všude. Při výskytu radonu v podloží se v prostorech spodní stavby musí vybudovat hydroizolace proti radonu, nebo protiradonové hydroizolace doplnit dalšími konstrukcemi, které také budou bránit pronikání radonu do interiéru budov.

Návrh konstrukcí proti nepříznivému působení radonu z podloží by měl řešit projekt stavby. Hydroizolace jsou v projektech staveb někdy uvedeny nebo popsány příliš obecně, a bohužel také v celé řadě projektů se vyskytují i nevhodné hydroizolace. Příkladem nevhodných hydroizolací proti radonu jsou oxidované asfaltové pásy s hliníkovou nosnou vložkou, které se s ohledem na postup výstavby některých budov mají pokládat v zimním období (např. v lednu nebo v únoru). Na stavbách také někdy dochází k rozhodnutí o použití konkrétních hydroizolačních výrobků „těsně“ před zahájením realizace izolací spodní stavby.

Přitom u stavebních konstrukcí spodní stavby, které je nutné chránit proti tlakové vodě, nebo proti působení radonu z podloží, mají hydroizolace velký význam.

Podkladem návrhu hydroizolací proti radonu je měření výskytu radonu

Základním výchozím podkladem pro návrh hydroizolací proti radonu zpravidla slouží protokol o měření výskytu radonu v místě stavby.

V závěru protokolu z měření výskytu radonu nebo v závěru odborného posudku týkající se výskytu radonu v podloží bývá uvedený vysoký, střední nebo nízký radonový index pozemku.

Návrh hydroizolací proti radonu se ověřuje výpočtem

Hydroizolace proti radonu je potřeba navrhnout a ověřit výpočtem podle ČSN 73 0601, a to na základě změřených hodnot radonu, určení propustnosti zeminy, podle tvaru a typu budovy, osazení budovy v terénu atd.

Pro stanovení radonového indexu (dříve rizika) pozemku má velký vliv propustnost zeminy v podloží stavby.

Na volbu asfaltových pásů proti radonu má také velký vliv skutečnost, zda se jedná o podsklepenou nebo nepodsklepenou budovu.
U podsklepené budovy je nutné navrhnout hydroizolaci spodní stavby ze dvou nebo i více vrstev asfaltových pásů, které odpovídají požadavkům ČSN 73 0605-1 pro použití v oblastech s výskytem tlakové vody.

Navrhovat a používat by se měly pouze asfaltové pásy, u kterých byl změřený Součinitel difuze radonu v autorizované laboratoři, a také asfaltové hydroizolační pásy o dostatečné mechanické pevnosti, které jsou provedené spojitě, jako obálka konstrukcí spodní stavby.

Připomeňme si, že asfaltové pásy s nedostatečně pevnou nosnou vložkou použité v jedné vrstvě znamenají u stavby s výskytem radonu obrovské riziko. Přetržený nebo mechanicky poškozený asfaltový pás, v oblasti poruchy hydroizolace, budovu nechrání ani proti vodě a ani proti radonu.

Při vysokém a středním radonovém indexu, při výskytu radonu v podloží je nutné věnovat zvýšenou pozornost nejen hydroizolačním materiálům a montáži hydroizolací v jednotlivých plochách, ale především je nutné provést vodotěsné a plynotěsné hydroizolace u detailů, u prostupů potrubí, etapové spoje, dilatace atd.

I plastové potrubí kanalizace je možné nejdříve opracovat samolepícími pásy a pak natavitelnými modifikovanými pásy. Na celé řadě staveb se bohužel také vyskytují různé konstrukce, viz. obrázek 1 a 2, které je při výskytu radonu v podloží stavby potřeba řešit již ve fázi projektu zela jiným způsobem.

Obr. 1: armatura z podkladního železo-betonu prochází skrz hydroizolace
Obr. 1

Obr. 2: nevhodný přívod elektroinstalací pomocí „husích krků“.
Obr. 2

Prostupy různých instalací skrz hydroizolace je možné řešit pomocí různých průchodek a pomocí přírubových spojů. Z obrázku 1 je zřejmé, že vyztužení stavebních konstrukcí budovy bez prostupů skrz hydroizolace znamená pro projektanty konstrukcí a odborníky na statiku staveb navrhnout jiné řešení.

Příklad skladby podlahy, hydroizolací spodní stavby proti radonu, obrázek 3:

obrázek 3

Vzhledem k tomu, že v mnoha případech staveb není jisté období roku, do kterého připadne montáž hydroizolací proti radonu, tak je potřeba do skladeb konstrukcí spodních staveb navrhovat modifikované asfaltové pásy.

Stavební činnosti, které v prostoru spodní stavby obvykle probíhají, jsou pro hydroizolace poměrně nebezpečné.
Právě proto je potřeba u hydroizolací spodních staveb používat kvalitní modifikované asfaltové pásy, které mají výrazně vyšší hydroizolační spolehlivost než například běžné fólie na bázi mPVC.

Modifikované asfaltové pásy se obvykle provádějí jako dvouvrstvé hydroizolace, mají větší odolnost proti mechanickému poškození, mají také větší tloušťku a celoplošně se natavují se vzájemným prostřídáním spojů.

Časté otázky ze stavební praxe

Jednou z velmi často kladených otázek, bývá: „Zda je možné při středním radonovém indexu stavby použít jednovrstvou hydroizolaci, například modifikovaný asfaltový pás typu AL+V S40 ? “ Velice často se ptají stavebníci, kteří řeší hydroizolace proti radonu u nepodsklepených budov.

Asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, (včetně kašírování hliníkové vložky skleněnou rohoží 60 g/m2), nesmí být u stavebních konstrukcí, kde se předpokládá jejich pohyb, nerovnoměrné sedání budovy nebo dotvarování konstrukcí spodní stavby, použity samostatně !

Při vysokém radonovém indexu se i modifikované asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, podle obr. 3, používají v kombinaci s asfaltovými pásy, které mají nosnou vložku například ze skleněné tkaniny G, která má vysokou pevnost v podélném i příčném směru a může být plošně natavena na napenetrovaný betonový podklad, nebo na izolační přizdívku.

Lepší difúzní parametry x pevnost asfaltových pásů

Asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, mají zpravidla o řád nižší hodnotu Součinitele difúzního odporu radonu než modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny nebo z polyesterové rohože. Modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny nebo z polyesterové rohože mají dvakrát až třikrát vyšší pevnost v podélném i příčném směru.

U konstrukcí spodní stavby se vyskytuje celá řada různých zatížení, která působí i na hydroizolace. Hydroizolace spodní stavby i hydroizolace proti radonu by měly mít dostatečnou pevnost proti přetržení a příznivé technické vlastnosti pro jejich zpracování v podmínkách spodní stavby. Při jejich montáži je potřeba také zohlednit provozní a klimatické podmínky na stavbě.

Ing. Jaroslav Brychta, CSc.

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
stavební technik KVK PARABIT, a.s.