Bezpečí a zkušenosti s dešťovou vodou ze střech s asfaltovými pásy

Svaz výrobců asfaltových pásů zaregistroval zvýšené dotazy na kvalitu vody v případech, kdy stéká po střechách s asfaltovými pásy a je následně používána pro zálivka zeleně. Níže poskytujeme informace, které zaručují, že voda, stékající po povrchu střech s asfaltovými pásy, je pro zálivku zeleně absolutně vyhovující.

Retence dešťové vody

Téma zálivky zeleně pomocí dešťové vody je spojené především s několika posledními léty, kdy se snížily roční úhrny srážek, během léta panovaly tropické teploty a studny, ze kterých je čerpána zálivková voda, byly suché. V takových situacích je zřizování retenčních nádrží logickým krokem a dnes je podporován i státní dotací v programu Ministerstva životního prostředí nazvaném Dešťovka. Proto stále více novostaveb, ale i stávajících objektů disponuje nějakým systémem zachytávání vody ze střechy nebo jejich majitelé o něm uvažují.

V této souvislosti Svaz výrobců asfaltových pásů zaregistroval zvýšené dotazy na kvalitu vody v případech, kdy stéká po střechách s asfaltovými pásy a je používána právě pro zálivka zeleně. K tomuto bodu je nutné připomenout, že podmínkou bezproblémového využité dešťové vody je její filtrace před retenční nádobou, protože prach, ptačí trus nebo listí mohou přispívat ke zhoršení kvality vody. Dále její další skladování je vhodné spíše v podzemích nádržích bez přístupu světla a ve stálejších teplotních podmínkách.

Dosavadní dobré zkušenosti s asfaltovými pásy na střechách

Zatím se neprokázaly žádné negativní vlivy asfaltového pásu na kvalitu vody, která po jejich povrchu stéká. Podle dosavadních zkušeností má voda velmi malý nebo žádný účinek na užitné vlastnosti zabudovaných vyztužených asfaltových pásů. Aby tento předpoklad byl exaktně ověřen, SVAP zajistil ve Státním zdravotním ústavu v Praze v období září 2020 až leden 2021 odborné přezkoumání výluhů asfaltových pásů. Podstatou projektu bylo posouzení, zda výluh vody ve styku s asfaltovými pásy, je vhodný pro zálivku zeleně. Předmětem zkoumání byly dva typy asfaltových pásů pro hydroizolace střech dodané Svazem výrobců asfaltových pásů:

Vrchní asfaltový pás pro hydroizolaci střech

 • modifikovaná asfaltová hmota
 • parametry podle ČSN 73 0605-1
 • tloušťka ≥ 4,2 (±5 % max. 0,2 mm)
 • množství asfaltové hmoty ČSN 73 0605-1 ≥ 2 500 g/m2

Vrchní asfaltový pás s přísadami proti prorůstání kořenů (pro vegetační střechy)

 • modifikovaná asfaltová hmota
 • parametry podle ČSN 73 0605-1
 • tloušťka ≥ 4,2 s hrubozrnným posypem (±5 % max. 0,2 mm)
 • tloušťka ≥ 4,0 bez hrubozrnného posypu (±5 % max. 0,2 mm)
 • množství asfaltové hmoty ČSN 73 0605-1 ≥ 2 500 g/m2

Výsledky analýzy

Vzorky asfaltových pásů byly podrobeny výluhové zkoušce podle Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody. Vzorky byly vyluhovány při teplotě 40 °C a následný výluh byl analyzován. Výsledkem analýzy bylo v obou případech zjištěno, že asfaltové pásy vyhověly podmínkám výluhových testů pro závlahovou vodu ve všech sledovaných ukazatelích:

 • barva
 • pH
 • chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSKMn)
 • celkový organický uhlík (TOC)
 • fenoly těkající s vodní parou, primární aromatické aminy, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
 • uhlovodíky C10-C40, kadmium, olovo a chrom

U žádného tohoto ukazatele nebyla překročena požadovaná hodnota hygienického limitu stanoveného vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb. a zároveň ukazatelé splňují požadavky doplňkových závlah I. třídy – vody vhodné k závlaze dle ČSN 75 7143.

Na základě provedených zkoušek můžeme konstatovat, že voda stékající po povrchu asfaltových pásů není stykem s tímto materiálem nijak ovlivňována a splňuje požadavky na závlahovou vodu dle ČSN 75 7143.