Dilatační spáry ve střešních kostrukcích

Rozmístění dilatačních spár ve střešní konstrukci vychází ze stavebně-konstrukčních požadavků konkrétního objektu. Dilatační spára musí procházet všemi vrstvami střešní konstrukce.

Rozmístění dilatačních spár ve střešní konstrukci vychází ze stavebně-konstrukčních požadavků konkrétního objektu. Dilatační spára musí procházet všemi vrstvami střešní konstrukce.

Před navržením dilatačního detailu musí být známé potřebné údaje o očekávaných pohybech ve spárách. Styčné plochy se mohou navzájem pohybovat. Pohyby se vyskytují

  • kolmo k izolační rovině, např. sednutí
  • paralelně k izolační rovině, např. roztažení
  • jako smyk,

jakož i v kombinaci těchto jednotlivých pohybů.

 

Pohyby se mohou vyskytnout jako pomalé nebo rychlé, jednorázově, zřídka nebo často se opakující a mohou být různě velké. Z toho vyplývají dva odlišné typy spár:

Typ spáry „A“ - pro pomalu odeznívající nebo jednorázové nebo zřídka se opakující pohyby (např. pohyby sedáním, zkrácení smrštěním nebo změnami délky prostřednictvím sezónních výkyvů teploty tepelně izolovaných střešních konstrukcí) o velikosti do 5 mm u samolepících nebo natavovacích izolačních pásů, popř. o velikosti do 10 mm u volně kladených izolací.

Typ spáry „B“- pro rychle odeznívající nebo často se opakující pohyby (např. změny délky vlivem denních výkyvů teploty), jakož i pro všechny pohyby o velikosti nad 5 mm u samolepících nebo natavovacích izolačních pásů, popř. o velikosti nad 10 mm u volně kladených izolací.

Spáry typu „A“ lze provést v hydroizolační rovině. Při použití samolepících nebo natavovacích izolačních pásů na nosné konstrukci z betonu či železobetonu musí být pod hydroizolací umístěn podkladní dilatační pruh z asfaltového pásu o šířce min. 200 mm kotvený nebo natavený k jedné z dilatujících ploch. Izolace překlenující dilatační spáru v nosné konstrukci z trapézových plechů musí být podložena např. dilatačním plechem rovněž jednostranně kotveným.

Spáry typu „B“ jsou s ohledem na velikost a četnost pohybů realizovány s přerušením izolovaných ploch. Možná řešení:

a/ speciální uspořádání vhodných modifikovaných asfaltových pásů a tepelných izolací ( Ω – detail – obr. 1)

Obr. 1

Legenda:

1 - vrchní natavovací pás
2 - podkladní samolepicí pás
3 - spádová tepelná izolace EPS
4 - polyuretanové lepidlo
5 - desková tepelná izolace EPS
6 - parotěsná zábrana, převařená u okraje dilatační spáry přes přířez ze stejného materiálu prověšeného do spáry – možnost pohybu bez porušení
7 - penetrační nátěr
8 - nosná konstrukce
9 - podkladní natavovací pás
10 - jednoduchý asfaltový pás volně vložený
11 - přířez tepelné izolace EPS
12 - provazec

Poznámka: spáru je vhodné vyplnit např. tepelnou izolací z minerálních vláken

Za vhodný modifikovaný pás pro vrchní vrstvu tohoto souvrství se považuje pás s polyesterovou vložkou s vysokou průtažností. Dle ČSN EN 13 707 musí být minimální největší protažení vrchního pásu ve dvouvrstvých systémech 30 %. Pokud je výpočtem stanoven větší dilatační pohyb, existují na trhu i pásy s minimálním největším protažením i 45%. Další možností je použití tzv. bezvložkových pásů, jejichž vysoká průtažnost je dána vysokou modifikací asfaltové hmoty modifikátorem SBS.

b/ vhodné dilatační pásy se speciálně upravenými okraji pro natavení nebo nalepení asfaltových modifikovaných pásů – obr. 2. K systému těchto pásů patří i tvarovky umožňující změnu směru spáry v rovině.

Obr. 1

c/ prefabrikované konstrukce s dilatačními spárami a integrovanými těsnicími profily – obr. 3
Obr. 1 Obr. 1

* Převzato z www.migua.de

Spáry typu „B“ musí být zvednuty nad izolovanou rovinu, např. použitím přířezů zhotovených z tepelné izolace nebo zděných konstrukcí. Pro vytvoření dilatačního detailu musí být použity modifikované asfaltové pásy s vysokou roztažností. Dílčí oddilatované plochy musí být nezávisle na sobě odvodněny.

Dilatační spáry by neměly být umístěny bezprostředně v oblasti napojení vodorovných a svislých ploch a rovněž by neměly probíhat rohy napojení vodorovných svislých ploch. Jestliže je to nezbytné, pak jsou zapotřebí zvláštní konstrukční opatření, která musí být navržena projektantem. V tomto případě je většinou vhodné použít řešení b/. Tento systém obsahuje i tvarovky pro případ, že je dilatační spára umístěna do styku mezi vodorovnou plochou a přiléhající svislou stěnou.

Ing. Ivo Lněnička
GEORG BÖRNER
Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH & Co. KG