Jak se vyznat v hyroizolačních materiálech u asfaltových pásů

Množství dosažitelných informací, podle kterých lze srovnávat jednotlivé výrobky v oblasti hydroizolací, je pro zákazníka stále širší. Informace jsou uvedeny na CE štítcích, v prohlášení o vlastnostech a v technických listech. Co ale jednotlivé údaje znamenají? Jak se v nich vyznat? Co je pro danou potřebu důležité? V případě asfaltových pásů jsou některé parametry zákazníkovi ihned srozumitelné. Výše zmíněné dokumenty obsahují však i velice důležité informace, ve kterých se laik už tak snadno neorientuje. Ty nejčastější v textu níže komentujeme včetně vyjádření, jaký vztah má laboratorně získaná hodnota k reálnému použití asfaltového pásu ve stavbě.

Výrobní rozměry a reálná spotřeba

Základním informačním parametrem je jistě délka návinu v roli a šíře pásu. Zákazník však musí počítat s tím, že čistá plocha a skladební plocha nejsou totožné. Je nutné počítat s podélnými přesahy pro vytvoření spojů, které jsou v některých případech 8 cm v jiných 10 cm nebo i 12 cm. Další spoje jsou v příčném napojení pásů, ty jsou doporučeny v šíři 12 až 15 cm. Tyto údaje jsou důležité k výpočtu skutečně potřebného množství materiálu pro vytvoření hydroizolační vrstvy, a tím i pro finanční představu. Mají totiž vliv i na konečnou kalkulaci ceny. Rozsah navýšení skutečné potřeby materiálu oproti čisté ploše může být v rozsahu 10% až 30 %. Mezi minimální a maximální spotřebou tedy může rozdíl činit až 20 %. To v ceně nakoupeného respektive potřebného materiálu není rozdíl zanedbatelný. K čisté ploše je rovněž potřeba připočítat materiál potřebný k lemování nadstřešních prvků, vytvoření detailů, vytažení na atiky, popřípadě stěny přilehlých budov. Je tedy zřejmé, že již nad těmito zdánlivě jasnými a jednoduchými informacemi se zákazníkovi vyplatí přemýšlet.

Tloušťka asfaltového pásu

Dalším poměrně jasným parametrem je tloušťka tedy síla materiálu. Na tento údaj je však třeba se dívat z hlediska souvisejících aspektů. V prvé řadě je nutné si uvědomit, že pro technologii, při které jsou pásy svařovány, nebo navařovány asfaltérským hořákem, je nutná bezpečná tloušťka asfaltové vrstvy nad a pod nosnou vložkou. Aplikační technologie, při kterých jsou kladeny pásy do horkého (roztaveného) asfaltu, popřípadě do lepidel tak zvaně za studena, mohou být pásy tenší. V případě použití takových pásů pro natavení asfaltérským hořákem však nejde docílit potřebné bezpečnosti spojení. Pro výběr asfaltového pásu je nutné vzít v úvahu typ budovy a oblast použití materiálu. Je nutné vědět, jakému tlaku vody bude vrstva odolávat. Ve spodní stavbě to může být vrstva pod trvalou úrovní hladiny vody, kdy nelze připustit sebemenší kompromis ve vodotěsnosti hydroizolační vrstvy. Podobně je tomu v případě, kdy hladina může vystoupat dočasně díky nepropustnému podloží, které je přerušeno zásypem stavební jámy. V takových případech se nelze spolehnout na tloušťku jednoho pásu, nýbrž je vhodné použít pásy ve více vrstvách, které se vzájemně zajišťují a eliminují tak riziko zabudovaných chyb. Do hydroizolační vrstvy je při tomto způsobu zabudováno i větší množství nosných vložek, a tím se zvyšuje její celková pevnost. Předpokladem je vzájemné kvalitní a homogenní svaření jednotlivých vrstev. Lze tedy konstatovat, že může být vhodnější použít slabší pás ve více vrstvách než pouze jeden pás vyšší tloušťky. Vždy je však nutné mít na zřeteli zásady uvedené v začátku tohoto odstavce. I vzlínající vlhkost při založení stavby nad okolním terénem nemá vždy stejnou míru dotace vody. Disfunkce spojené s nevhodně zvoleným kompromisem v této části stavby jsou odstranitelné velmi komplikovaně a nákladně. Pokud se zaměříme na problematiku střech, je třeba vzít v úvahu, zda je střecha spádovaná k podokapním žlabům nebo k vnitřnímu svodu. V případě vnitřních svodů existuje možnost vystoupání hladiny při přívalovém dešti a voda pak dočasně působí určitým tlakem. Také v tomto případě je vhodnější použít více vrstev než pouze vrstvu z jednoho hydroizolačního pásu. U základní řady asfaltových pásů je funkčním požadavkem schopnost vytvořit bariéru proti průniku vody s různým stupněm agresivity. Tento požadavek může být splněn pouze za předpokladu, že je funkční vrstva po celou dobu předpokládané životnosti stavby homogenní, neporušená nebo snadno a spolehlivě opravitelná. Dojde-li tedy k perforaci vrstvy třeba i nešetrným užíváním (pohyb údržby po střechách) nebo tvorbě trhlin dožívajícího materiálu z jakýchkoli důvodů, může být investice zákazníka do této vrstvy z hlediska potřeby zmařená.

foto 1

Mechanické vlastnosti

Mechanická odolnost, tedy odolnost proti protržení (foto 1.), a vliv stárnutí na vlastnosti materiálu mohou napovědět zákazníkovi, nakolik bude vrstva izolace na jeho objektu ať už z asfaltových pásů, folie, stěrky, či jiných materiálů dlouhodobě bezpečná. Pásy z asfaltu zušlechtěného přidáním elastických složek ve formě syntetického kaučuku (SBS), známé jako modifikované asfaltové pásy SBS, mají velmi vysokou schopnost odolávat mechanickému poškození. Jejich pružnost navíc dokáže dlouhodobě odolávat cyklickému dilatačnímu namáhání. Bezpečná opravitelnost případného poškození je v dlouhé době od zabudování bezesporu nejvyšší z běžných hydroizolačních materiálů. Dnes již pásy tohoto typu považujeme za standard.

foto 2

Velký vliv na dlouhodobou bezpečnost hydroizolační vrstvy má rovněž typ použité vložky. Pro zákazníka to v reálu znamená, že není šťastné hodnotit pouze tloušťku materiálů v souvislosti s mírou bezpečnosti hydroizolace části stavby, ale je nutné posuzovat další parametry, především pevnost a elasticitu (průtažnost). Tyto parametry ověřuje zkouška, při níž je zkoušený vzorek (o šíři 50 mm a délce 300 mm) upnut do čelistí trhacího přístroje vzdálených od sebe 200 mm a při následném oddalování čelistí se zaznamená tažná síla a protažení dosažené při destrukci vzorku (foto 3.). Tyto parametry jsou uváděny jako „největší tahová síla“ respektive „největší protažení“.
Bude-li tedy v dané oblasti stavby hydroizolace trvale namáhána cyklickým dilatačním pohybem vlivem střídání teplot nebo vibracemi způsobenými různými zdroji, je potřeba vybírat, pro dosažení požadované životnosti, úroveň materiálu dle těchto parametrů. Pro srovnání materiálů různých výrobců je však nutné, aby zákazník věnoval u těchto parametrů bedlivě pozornost uváděným tolerancím. Někteří výrobci totiž velmi umně dokáží pracovat s poměrně velkým rozsahem tolerancí. Jimi uváděné hodnoty se na první pohled jeví lépe, než může být hodnota ve spodní hranici tolerance. Z tohoto důvodu SVAP prosazuje zpřísnění těchto tolerancí.

Ohebnost při nízké teplotě

V parametrech asfaltových pásů je míra modifikace určena zkouškou, při níž je zkušební vzorek v lázni ochlazen na deklarovanou hodnotu (například -25°C) a poté je ohnut přes trn o průměru 30 mm (foto 3.). Po tomto testu musí, pro deklarovanou hodnotu v technických listech, POV a CE, zůstat zkoušený etalon bez trhlin. Tento parametr je uváděn jako „ohebnost při nízké teplotě“. V žádném případě však nelze tuto hodnotu zaměňovat s požadavkem výrobce na podmínky pokládky. Pro kvalitu izolatérských prací je obvykle požadováno, aby teplota konstrukce, materiálu a ovzduší byla vyšší než +5°C při pokládce pásů z oxidovaných asfaltů, vyšší než 0°C u pásů z modifikovaných asfaltů. Obdobně je to s uváděným parametrem „odolnost proti stékání při zvýšené teplotě“. Hodnota uvedená v tomto řádku technického listu by měla být pro zákazníka vodítkem při výběru pro daný sklon střechy. Pro vlastní aplikaci je však potřeba mít na paměti, že při teplotách vyšších než 28°C je nevhodné izolatérské práce provádět, neboť hrozí nebezpečí poškození materiálu manipulací a pohybem osob po již provedených plochách.

foto 3

Zkoušky pásů prováděné Svazem výrobců asfaltových pásů

Nejdůležitější pro nezkreslenou představu zákazníka o materiálu však je, aby informace k výrobkům byly reálné a aby výrobce jím deklarované hodnoty skutečně trvale splňoval. Pro širokou veřejnost SVAP monitoruje nezávislými zkouškami jednotlivé produkty výrobců a prodejců v České republice. S výsledky těchto zkoušek máte možnost se seznamovat na webových stránkách SVAZU VÝROBCŮ ASFALTOVÝCH PÁSŮ v ČR.

Lubomír Pech
stavební technik/ obchodně technický poradce
CHARVÁT a.s.