Ochrana staveb proti vodě a radonu - jde to i bez pásů s AL vložkou

Současné asfaltové pásy pro hydroizolace staveb vyhovují použití jako radonová izolace staveb i bez hliníkové vložky.

Tradice použití pásů s AL vložkou

Povědomí o použití asfaltových pásů s AL vložkou ve spodní stavbě s vysokým radonovým indexem je značně rozšířené. Odolnost pásů s AL vložkou proti pronikání plyn je teoreticky neomezená. Dokládají to i hodnoty v protokolech naměřené během laboratorního zkoušení součinitel difúze radonu.

Zároveň je ale známo, že pásy s AL vložkami přinášejí jistá úskalí při zpracování, především v detailech nejde uvažovat o jejich vysoké těsnosti, problematické je také natavování na svislé plochy. Proto je obecně zakázáno normou ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží používat AL pásy samostatně. V praxi se tedy kombinuje s asfaltovým pásem s nekovovou vložkou.

Ve skutečnosti lze ale řešení hydroizolace a ochrany stavby proto pronikání radonu řešit i elegantněji bez použití pásů s AL vložkami. Skutečnost je taková, že současně vyráběné modifikované asfaltové pásy mají sami o sobě dostačenou odolnost proto pronikání radonu, i bez použití Al vložek.

Posouzení provedené na ČVUT

Jako důkaz nechal SVAP na ČVUT Praha vypracovat modelové posouzení dvou 4 mm modifikovaných asfaltových pásů, které měly stejný typ asfaltové krycí hmoty, lišily se jen typem nosné vložky.

První pás měl co nejprodyšnější nosnou vložkou ze skleněné netkané rohože V60 (reálně se kombinace modifikovaného asfaltu a takovéto vložky nevyskytuje). Odolnost tohoto vzorku proti pronikání radonu reprezentuje jen samotná asfaltová hmota, protože vložka V60 je velmi prodyšná.

Vzorek 1:
SBS modifikovaný pás o tl. 4 mm, nosná vložka skleněná netkaná rohož V60

  • ohebnost při nízké teplotě alespoň -15° C
  • množství asfaltové hmoty >2700 g/m2
  • v souladu s ČSN 73 0605-1

Vzorek 2:
Druhý vzorek měl stejnou tloušťku a složení asfaltové směsi, byla ale použita vložka s AL fólií.

  • ohebnost při nízké teplotě alespoň -15° C
  • množství asfaltové hmoty >2700 g/m2
  • v souladu s ČSN 73 0605-1

V obou případech byl sledován součinitel difúze radonu jak v ploše pásu, tak ve standardně provedeném spoji v souladu s metodikou ISO/TS 11665-13. Po změření radonového odporu obou vzorků odborný posudek ČVUT Praha shrnuje:

Oba dva posuzované asfaltové pásy mnohonásobně převyšují hodnoty minimálních radonových odporů požadovaných ČSN 73 0601:2019, a mohou tak být použity na protiradonovou izolaci staveb bez ohledu na radonový index stavby. Asfaltový pás s vložkou V60 převyšuje nepřísnější požadavek na minimální radonový podpor téměř 5krát a asfaltový pás s AL vložkou více než 380krát. Bude-li asfaltový pás obsahovat dostatečné množství asfaltové hmoty, jeví se použití AL vložek ke zvýšení radonového odporu jako zbytečné. Radonový odpor vlastní asfaltové hmoty bude záviset nejen na jejím množství, ale i druhu a množství plniv a modifikátorů.

Tento závěr podporuje fakt, že současně vyráběné asfaltové pásy pro spodní stavbu vyhovují pro použití jako radonová izolace spodní stavby.

Navrhuje projektant

Návrh hydroizolační koncepce a materiálové řešení má vycházet z projektové dokumentace. Obvykle je výhodné nejprve navrhovat izolaci proti vodě a tu poté posoudit i jako radonovou izolaci.

Stejně tak opatření proti pronikání radonu do interiéru budov a jeho hromadění má navrhovat projektant v projektové dokumentaci dle určené hodnoty OAR v pobytovém prostoru, dle radonového indexu stavby, a na základě výpočtu dle ČSN 73 0601 10/2019. Všechna opatření je potřebné dodržet. Nelze suplovat sebelepší izolační vrstvou potřebu odvětrání podloží v případech, kdy je to normou ČSN 73 0601 10/2019 požadováno. Například změnu tlakových poměrů nad a pod podlahovým betonem v případě podlahového vytápění lze docílit pouze odvětráním podloží. V případě podlahového vytápění je povrchová teplota podlahového betonu v interiéru dvojnásobně vyšší než v případě, že podlahové vytápění není. Tím je i dvojnásobně vyšší tlakový rozdíl působící směrem do interiéru. Izolační vrstva je tedy dvakrát více exponovaná. Dalším důvodem kombinovaného opatření je vrstva podsypu větší než 50 mm s vysokou propustností, vytvořená pod kontaktní konstrukcí.

Realizuje izolatér

Provedení hydroizolace se doporučujeme zadat zkušené izolatérské firmě. Má dostatek zkušeností s pokládkou asfaltových pásů a ví také, za jakých klimatických podmínek může být provedené asfaltové hydroizolace úspěšné. Firma také poskytuje záruku na provedené dílo.

Kam tedy pásy s Al vložkou?

Pásy s kovovou vložkou jsou nenahraditelné na pozici parozábrany v systému plochých střech. Obzvláště se uplatní nad vlhkými provozy. Díky kovové vložce zabraňují pronikání vlhkosti z interiéru do skladby střechy, kde hrozí její kondenzace a následná degradace tepelné izolace či dalších střešních prvků. Realizace parozábrany a následný postup stavebních prací v rámci střešní konstrukce je odlišný od postupů při realizaci spodní stavby, kde dochází v daleko větší míře k jeho mechanickému či provoznímu namáhání.

Použité podklady:
Technická informace OL 124 ČVUT Praha ze dne 29.10.2020, Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR, Radonový odpor a součinitel prostupu radonu SBS modifikovaných asfaltových pásů s vložkami V60 a AL