Problematika spojů podélných i příčných přesahů a vzájemného natavení vrstev asfaltových pásů v detailech

Návrh hydroizolace a proces jeho provedení by měl směřovat k co nejdokonalejšímu splnění ochrany budov proti pronikání vody do jejich částí. Způsob použití a dodržení zásad zpracování konkrétních výrobků je nutné dodržet, aby bylo docíleno bezvadné funkce dané vrstvy, popřípadě souvrství.

Příprava podkladu

Bezproblémovému zpracování asfaltových pásů by měla předcházet kontrola kvality dodaného typu materiálu, důsledná přejímka podkladních konstrukcí před vlastní pokládkou a příprava materiálu pro pokládku. Povrch podkladní konstrukce musí být suchý, bez sněhu a námrazy, prostý hrubých nečistot, ostrých hran a mastných skvrn. Pro dosažení potřebné soudržnosti první vrstvy asfaltových pásů s podkladem, a tím zajištění skladby proti účinkům sání větru, je potřebné provést před pokládkou nátěr podkladní konstrukce vhodným penetračním nátěrem. U plochých střech by měla být dodržena rovinnost a minimální spád 2 % tak, aby nedocházelo k dlouhodobému stání srážkové vody na finální hydroizolaci. Důslednost v těchto etapách snižuje riziko pozdějších problémů s realizací díla. Vliv na další zpracování má i uložení materiálu. Je nezbytné dodržet zásady skladování. Role asfaltových pásů je potřeba skladovat stojící v suchu, v místech chráněných před přehřátím a před přímým slunečním svitem. Pokud vlivem skladování dojde k deformaci okraje pásů (zborcení vlivem tepla) má takto poškozený okraj pásu vliv na kvalitu svaření podélného spoje.

Podélný a příčný přesah

Obr. 1
Obr. 1

U plnoplošně navařeného systému by měly být provedeny podélné spoje s přesahem minimálně 80 mm a příčné s minimálním přesahem 120 mm. U příčných spojů je nutné provést na konci spodního pásu diagonální seříznutí přesahu. Rovněž je nezbytné u spodního pásu příčného spoje provést zatavení nebo odstranění břidličného posypu finálních pásů v celé šíři příčných přesahů (obr.1). Pokud tyto úkony nebudou kvalitně provedeny, nelze docílit pevného a vodotěsného spojení pásů. Tuto zásadu je nutné dodržet i při opracování detailů, kde se navařování na prostor pásu ošetřený břidličným či jiným ochranným posypem téměř nelze vyhnout. Při správném prohřátí asfaltové hmoty a svaření přesahů vznikne podél spoje asfaltový návalek v šíři cca 8 mm. Takový návalek není v žádném případě chybou, právě naopak lze využít k vizuální kontrole provedení díla. Není tedy potřeba jej zasypávat břidličným, popřípadě keramickým posypem.

Obr. 2 Schéma
Obr. 2 Schéma

Obr. 2 Foto
Obr. 2 Foto

Obr. 3 Schéma
Obr. 3 Schéma

Obr. 3 Foto
Obr. 3 Foto

Pro bezpečnost v místech detailů prostupů, ale i ukončení hydroizolace je výhodné tato místa zesílit více vrstvami. Toto opatření má však omezenou účinnost pokud se neprovede stupňovitě. To znamená, že následná vrstva by vždy měla být ukončena alespoň 60 mm za ukončením předchozí vrstvy (obr. 2). Tímto postupem dojde k zajištění předchozího ukončení. Tento způsob je velice důležitý v návaznosti povlakové krytiny z asfaltových pásů na klempířské prvky, jako jsou okapní plechy nebo závětrné lišty. U spodní stavby je stupňovité zakončení jednotlivých vrstev, zvláště u etapového spoje, zásadním předpokladem bezpečné funkce hydroizolace. Princip vzájemného zajištění vrstev je vhodné dodržet i v ploše. Je samozřejmé, že u vícevrstvých systémů musí být jednotlivé vrstvy k sobě celistvě svařeny v plné ploše. Kladení jednotlivých řad pásů musí být započato tak, aby nedocházelo k lineárním příčným spojům (křížové spoje). Příčné spoje další řady by měly být vzdáleny od příčného spoje předchozí řady minimálně 300 mm, lépe 500 mm. Další vrstvu asfaltových pásů je nejlépe zahájit uprostřed pásů podkladní vrstvy. Vždy je potřeba zamezit vrstvení podélných spojů na sebe. Jednotlivé vrstvy pokládejte ve stejném směru. Tak docílíte toho, že následná vrstva bude jistit spoj vrstvy předchozí viz obr. 3. Význam tohoto postupu spočívá nejen v pojištění hydroizolační funkce souvrství, ale spočívá i v pevnostním zajištění místa, kde logicky nemá nosná vložka kontinuální průběh. Při kvalitním homogenním provaření spojů a vrstev vznikne celistvá povlaková krytina střechy, která je schopna dlouhodobě plnit svoji hydroizolační funkci.

Lubomír Pech
Charvát a.s.