Výhody používání asfaltových pásů dle ČSN 73 0605-1. Informace ke správnému postupu provádění hydroizolací staveb.

Tato norma stanovuje minimální technické požadavky na asfaltové pásy, vyrobené podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970, určené pro zabudování do staveb v podmínkách České republiky a platí pro potřeby navrhování a provádění staveb podle zvláštních předpisů. Tato norma nestanoví podmínky při uvádění asfaltových pásů na trh podle ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970.

Tyto požadavky mají veliký vliv na výslednou kvalitu asfaltového pásu a následně pak na jeho zpracovatelnost, rychlost, kvalitu pokládky a úsporu plynu (platí pro natavitelné pásy) a v neposlední řadě na životnost a záruku, kterou následně poskytuje realizační firma za své dílo.

KTERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY TO ZAJIŠŤUJÍ?

  • Tloušťka pásu, má přesné hranice deklarovaných tolerancí (5 % max. ± 0,2 mm), nelze tedy spoléhat na možnost uvést jakkoli velkou toleranci například někteří výrobci uvádějí tolerance 5 % popř. ± 0,3 mm a větší. Tento parametr má veliký vliv na kvalitu pokládky a záruku – Zaručení minimální tloušťky pásu přímo ovlivňuje kvalitu natavení a nehrozí tak „propálení“ asfaltových pásů a tím i tepelné namáhání (degradace) nosné vložky.
  • Vodotěsnost, v EN se požaduje provedení zkoušky při tlaku vodního sloupce od 2 kPa pro parozábrany, přes 10 kPa pro střešní pásy až po 60 kPa pro pásy pro spodní stavbu. Protože požadavky EN jsou mírné a běžné pásy nemají problém splnit i přísnější kritéria, jsou v ČSN 73 0605-1 požadavky oproti EN zpřísněny. Vyšší nároky na vodotěsnost přímo ovlivňují kvalitu asfaltového pásu a má přímý vliv na záruky.
  • Minimální Tahové vlastnosti, „největší tahová síla“ a „protažení“ jsou dány typem nosné vložky. V kombinaci s dalším parametrem „rozměrová stálost“ jsou naladěny tak, aby pásy měly dobrý předpoklad spolehlivě fungovat v místě zabudování. Vyšší nároky na tahové vlastnosti přímo ovlivňují kvalitu asfaltového pásu a má přímý vliv na kvalitu pokládky a záruky.
  • Rozměrová stálost - stanovuje změny délky asfaltových pásů po vystavení tepelnému zatížení. Tento parametr je důležitý hlavně u asfaltových pásů s nosnou vložkou z polyesterového rouna a minimalizuje možné srážení asfaltových pásů – tím ovlivňuje vzhled povlakové hydroizolace, kvalitu pokládky a má velký vliv na záruky.
  • Ohebnost za nízkých teplot, je dána do určité míry množstvím a kvalitou modifikátoru a plniv v asfaltové krycí hmotě a kvalitou homogenity asfaltové směsi. Přímo ovlivňuje taktéž parametr Stékavost pří zvýšené teplotě. Tyto parametry mají vliv na flexibilitu asfaltových pásů, zpracovatelnost při nižších teplotách, tepelnou odolnost a tím přímo ovlivňují záruky, životnost pásů a kvalitu pokládky.
  • Množství asfaltu bez plnidel – stanovuje se nad rámec běžně deklarovaných parametrů a patří k jednomu z nejdůležitějších parametrů ovlivňující kvalitu asfaltových pásu. Stanoví se extrakcí popsanou v příloze ČSN 73 0605-1. Má přímý vliv na zpracovatelnost, rychlost, kvalitu pokládky a úsporu plynu a v neposlední řadě na životnost a záruku. Konkrétně pak na lepší homogenitu roztaveného asfaltu při nižší teplotě a tím i kvalitnější natavení a z toho vyplývající prodloužená životnost.

KOMU JE NORMA URČENA A KOMU SLOUŽÍ?

Norma je určena projektantům, investorům, realizačním firmám nebo dodavatelům, kterým slouží jako podklad pro stanovení odpovídající úrovně kvality asfaltových pásů v různých místech zabudování.

  • Slouží k ochraně spotřebitelů a uživatelů asfaltových hydroizolací. Realizace povlakových hydroizolací dle ČSN 73 0605-1 minimalizuje možné problémy na minimum.
  • Ochraně prováděcích firem před případnými soudními spory pokud použijí výběr asfaltových izolačních pásů dle ČSN 73 0605-1, samozřejmě, že vliv na kvalitu má i technologická kázeň a správný postup při aplikaci asfaltových pásů.
  • Pomoci projektantům při návrhu povlakové hydroizolace z asfaltových pásů, kdy se mohou odkazovat na ČSN 73 0605-1 a popř. upřesnit pouze minimální tloušťku jednotlivých pásů
  • Samozřejmosti je vliv na ekologii a environmentální politiku, kdy takto správně navržená povlaková hydroizolace má vliv na trvanlivost a zamezuje tímto možné časté opravy a z toho vyplývající nakládání s odpady. Je to příspěvek normy k zajištění udržitelnosti, environmentální a sociální zodpovědnosti výrobců asfaltových hydroizolačních materiálů.

Aleš Kupka

Předsedav SVAP z.s.
www.asfaltovepasy.cz