Vysoká mechanická odolnost modifikovaných asfaltových pásů ve spodní stavbě

Asfaltové pásy poskytují plnohodnotnou a spolehlivou ochranu staveb proti vodě, jak na jejich střechách, tak v základech staveb. A právě při řešení hydroizolace základů, je nutné věnovat zvýšenou pozornost, protože po realizaci stavby jsou tyto konstrukce prakticky nedostupné a při případném zatékání vznikají škody vyžadující velmi nákladné řešení oprav.

Pro izolace spodních staveb se používají modifikované pásy odpovídající ČSN 73 0605-1, která předepisuje správné složení a vlastnosti pásu samotného včetně typu a množství asfaltové krycí hmoty.

 

Teorie - mechanické namáhání asfaltových pásů v základech

Modifikované pásy mají díky elastické deformaci asfaltové krycí hmoty vysokou schopnost odolávat působení tlakové vody, ale i tlaku stavebních konstrukcí (vodorovná hydroizolace z asfaltových pásů je obvykle sevřena mezi základovou deskou a navazující stěny nebo jiné nosné konstrukce).

Norma ČSN 73 0606 z r. 2000 uvádí pro tyto účely hodnotu tlaku 0,5 MPa jako limit pro zatížení oxidovaných asfaltových pásů. Je důležité zdůraznit, že hodnota platí opravdu jen pro pásy s oxidovanou asfaltovou hmotou (např. pásy typu V60 S35, G200 apod.). Navíc s doplněním i teplotního omezení do 20° C. Nečeká se, že by v základových konstrukcích byly reálné teploty vyšší, tato zmínka, spíše poukazuje na malou teplotní odolnost oxidovaného asfaltu při vyšších teplotách. Pro modifikované pásy norma, i vzhledem k datu vydání, žádnou hodnotu neuvádí. Nechává tuto deklaraci na zodpovědnosti výrobce.

S přehledem lze říci, že hodnoty zatížení asfaltových pásů v konstrukci 0,5 MPa není obvykle dosaženo v případě rodinných domů. V případě větších a složitějších staveb jako jsou bytové domy, výškové stavby, budovy s podzemními partiemi velkého rozsahu, vodohospodářské stavby apod. je úlohou projektanta vyhodnotit vliv mechanického zatížení hydroizolace, vyvolané stavebními konstrukcemi. Historicky zavedený limit 0,5 MPa tak může být překonán. Znovu ale uvedeme, že platí jen pro oxidované pásy, které by v těchto typech konstrukcí dnes snad nikdo nepoužil. 

 

Praktický experiment SVAP

SVAP k této problematice provedl experiment, během něhož byly jak oxidované, tak modifikované pásy podrobeny plošnému statickému zatížení a poté zkoušce vodotěsnosti. Experiment potvrdil absolutně bezproblémové fungování modifikovaných pásů. Naopak při namáhání oxidovaných pásů se projevily jejich očekávané slabiny.

Podrobnosti experimentu

- zkušební vzorky modifikovaných a oxidovaných asfaltových pásů (podrobně viz Tabulka 1)
- 3 zkušební tělesa 200 x 200 mm od každého vzorku
- na zkušební tělesa působil nejprve tlak 5 MPa po dobu 24 hodin, mezi jednotlivými pásy vloženy betonové dlaždice a separační folie.
- poté zkouška vodotěsnosti podle ČSN EN 1928 metoda B, zkušební tlak 100 kPa (10 m vodní sloupec) po dobu 24 hodin

Tabulka 1 Zkušební tělesa

Vyhodnocení experimentu

Poznámka: proběhlo ještě další ověřovací kolo zkoušek na vzorcích 1, 2 a 4 při vystavení extrémního tlaku lisu 15 MPa se stejným výsledkem (modifikované vyhověly, oxidovaný nevyhověl).

Závěr

Současně vyráběné modifikované asfaltové pásy jsou velmi spolehlivým a odolným materiálem pro řešení hydroizolace základových partií všech běžných staveb, včetně těch velkého rozsahu. V praxi lze uvažovat přípustnou hodnotu mechanického zatížení modifikovaných asfaltových pásů až do 5 MPa.

Zdeněk Plecháč
SVAP

Podklady:
ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanoven
SVAP Zkušební protokol č. 415600639-01, vyhotovil ITC Zlín, dne 21.11.2022
SVAP Zkušební protokol č. 415600711-01, vyhotovil ITC Zlín, dne 26.1.2023