Výhody hydroizolace střech z asfaltových pásů

Při návrhu izolací střech je potřeba zohlednit celou řadu technických podmínek, zatížení a vnějších vlivů, které lze předpokládat, že budou u dané stavby působit na povlakovou střešní krytinu.

U plochých střech se jako střešní krytina s ohledem na malé spády na povrchu střech, nejčastěji od 2 % až do 7 %, zpravidla používají povlakové hydroizolace. Tvrdé skládané krytiny jako jsou tašky nebo plechy ochranu konstrukcí budovy a interiéru proti vodě při tak malých spádech nezajistí. Povlakové hydroizolace se ale běžně uplatňují i na střechách s větším sklonem.


Plochá střecha se zatěžovací vrstvou, s kačírkem

Zatížení povlakových krytin u plochých střech

Povlakové hydroizolace se používají u převažujícího množství staveb jako hlavní střešní krytina plochých střech. V porovnání s tepelnými izolacemi a dalšími stavebními konstrukcemi mají poměrně malou tloušťku. Na povlakové hydroizolace během provozu budov přitom působí déšť, sníh, mráz, sluneční záření, vítr, nečistoty a různé chemické látky, a také neustálé kolísání teplot. Během výstavby budov, při údržbě střech anebo při krupobití je povlaková krytina vystavena mechanickým namáháním.


Plochá střecha bez provozu s chodníčky z pochozich asfaltových pásů pro provádění údržby technologických zařízení na střeše

Předpokládaná životnost povlakových hydroizolací

Všechny stavební materiály a stavební konstrukce v důsledku působení vnějších vlivů postupně stárnou. Střechy a hydroizolační konstrukce staveb se doporučuje navrhovat tak, aby jejich životnost byla v souladu s životností celé stavby nebo alespoň tak dlouho, aby je bylo možné během životnosti stavby obnovovat v případě, že jsou snadno přístupné. Hlavní nosné konstrukce běžných staveb jsou zpravidla vybudované s předpokládanou životností 50 let.

Zařazení staveb do kategorií předpokládané životnosti (podle ČSN EN 1990)

Kategorie návrhové životnosti Charakteristická návrhová životnost (roky) Příklady
1 10 let Dočasné konstrukce
2 10 až 25 let Vyměnitelné konstrukční části
3 15 až 30 let Zemědělské a podobné konstrukce
4 50 let Konstrukce budov a jiné běžné konstrukce
5 100 let Konstrukce historicky významných budov, mosty a ostatní inženýrské konstrukce

Izolace plochých střech jsou většinou opravitelné nebo poměrně snadno vyměnitelné. V posledních letech dochází u vodotěsných plochých střech k různým opravám z důvodu zvyšujících se požadavků na tepelnou ochranu budov. U vodotěsných a tepelných izolací plochých střech se pak nejčastěji uvažuje o předpokládané životnosti 25 let.

Zařazení staveb do kategorií předpokládané životnosti (podle ČSN EN 1990)

Kategorie návrhové životnosti Roky Volba předpokládané životnosti hydroizolační konstrukce z asfaltových pásů
Opravitelné nebo snadno vyměnitelné Opravitelné nebo vyměnitelné s určitým větším úsilím Životnost po celou dobu životnosti stavby
2 Krátká 10 let 10 10 10
3 Střední 25 let 10 25 25
4 Normální 50 let 10 25 50
5 Dlouhá 100 let 10 25 100

Co představuje modifikace asfaltových pásů

Přísady, které zlepšují technické parametry asfaltových pásů se nazývají modifikátory. Modifikované asfaltové pásy mají oproti klasickým oxidovaným asfaltovým pásům lepší technické vlastnosti: lepší elasticitu, ohebnost, vyšší teplotní odolnost, lepší přilnavost k podkladům, a v neposlední řadě také delší životnost.

Shrnutí výhod modifikovaných asfaltových pásů

  • jejich použití je možné jako hydroizolace pro všechny druhy plochých střech: provozní střechy i střechy bez provozu (nepochůzné), terasy a balkóny, vegetační střechy, pojížděné střechy a parkoviště
  • dlouhodobá životnost
  • vysoká mechanická odolnost
  • opravitelnost lokální i celoplošná i po více jak dvacetiletém provozu střechy
  • možnost vytvoření souvrství z více modifikovaných asfaltových pásů s vyšší spolehlivostí a dlouhodobou vodotěsností
  • možnost plošného spojení asfaltových pásů nejen v přesazích, ale v celých plochách hydroizolací
  • výborná tvarovatelnost v oblastech detailů
  • prokazatelná odolnost proti krupobití


Zelená střecha s modifikovanými asfaltovými pásy pod vegetačním souvrstvím

Průmyslová výroba povlakových hydroizolací a jejich montáž na stavbě

Povlakové hydroizolace se vyrábějí na výrobních zařízeních, linkách, v pásech a balí se do rolí. Hydroizolační pásy se na stavbách, na střechách pokládají s přesahy. Povlakové hydroizolace, asfaltové pásy a střešní fólie se liší mimo jiné způsobem montáže.

Vrchní hydroizolační vrstva z modifikovaných asfaltových pásů se zpravidla plošně natavuje pomocí plamene hořáku včetně oblastí přesahů. Fólie PVC a TPO se pokládají volně, nejčastěji se mechanicky kotví v přesazích, a okraj fólií u přesahů se svařuje pomocí horkovzdušného agregátu.

U hydroizolací plochých střech je pochopitelně důležitá jak kvalita materiálů, ze kterých jsou asfaltové pásy vyrobeny, tak jejich správná a kvalitní montáž. Obojí je pro vybudování vodotěsných izolací důležité.

Výhody asfaltových pásů oproti fóliím z měkčeného PVC

Výhody modifikovaných asfaltových pásů se na plochých střechách nejlépe projeví při montáži izolací v různých skladbách a detailech v reálných podmínkách na stavbě, a také po víceletém provozu střech.

Například, pokud plochá střecha pokrytá běžnou fólií z měkčeného PVC o tloušťce 1,5 mm po více jak dvanáctiletém provozu bude zasažena silným krupobitím, a dojde k jejímu mechanickému poškození, k proražení fólie na mnoha místech, a následně dojde k zatékání do střešního pláště a do interiéru budovy, tak provedení nápravných opatření není vůbec jednoduché. Zestárlou PVC fólii, u které vyprchala změkčovadla, je poměrně často velmi obtížné shora opravit navařením přířezů z nové PVC fólie.

I silné krupobití starší dvouvrstvou hydroizolaci z modifikovaných asfaltových pásů na klasických plochých střechách (skladby střech bez zatěžovacích vrstev, kačírku, bez dlažby apod.) nepoškodí. Plochou střechu pokrytou více jak dvacet let starými modifikovanými asfaltovými pásy je možné v převažujícím počtu případů jak lokálně, tak celoplošně opravit natavením nové hydroizolační vrstvy z modifikovaných asfaltových pásů.

Montáž střešních plášťů s parozábranou z modifikovaných asfaltových pásů, a především montáž hlavní povlakové krytiny z modifikovaných asfaltových pásů je možné provádět po etapách, s vodotěsným uzavřením skladby střechy pomocí etapových spojů tzv. „Z“ spojů, tak, aby do skladby střechy, do tepelných izolací v průběhu budování střešního pláště nezatekla voda. Poznamenejme, že PVC fólii je na parozábranu možné u etapových spojů pouze položit a zatížit.

Ukončení hydroizolací v oblastech detailů je u fólií a asfaltových pásů odlišné. Fólie se na stěnách často navařují horkovzdušným agregátem na klempířské prvky, lišty z poplastovaného plechu, které mají shora vytvořenou spáru, která přijde zatmelit. Pokud se pravidelně nekontroluje stav zatmelení lišt, tak voda, která stéká po fasádě může zatéct spárami za oplechování, kde průniku vody do střešního pláště dále nic nebrání. Modifikované asfaltové pásy jsou zpravidla nataveny nebo nalepeny na podklad, v oblastech detailů na stěny, a v oblasti jejich ukončení na stěnách vyšších částí budov, nástaveb atd., jsou mechanicky přikotveny pomocí klempířských lišt, které jsou ještě shora zatmeleny. Ukončení modifikovaných asfaltových pásů na stěnách je tedy odolnější proti pronikání vody do střešního pláště.


Ukončení asfaltových pásů na stěnách komínu. Modifikované asfaltové izolační pásy jsou plošně natavené na podklad, v detailu jejich ukončení jsou mechanicky přikotvené klempířskou lištou. Lišty, spáry u lišt jsou shora zatmelené.

Garance kvality SVAP

Kvalita jednotlivých výrobků asfaltových pásů se kontroluje ve výrobních závodech, v akreditovaných zkušebnách v rámci certifikace hydroizolačních výrobků, a také se kontroluje v rámci odborné činnosti společnosti Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR. Asfaltové izolační pásy, které splňují požadavky na jejich technické parametry podle ČSN 73 0605-1, jsou podrobovány dalším zkouškám a následně zařazeny do seznamu výrobků s označením Garance kvality SVAP.

Asfaltových pásů se na našem trhu vyskytuje velké množství. Aby se minimalizovaly chyby při návrhu hydroizolací ve skladbách plochých střech, ale také chyby v konstrukcích spodních staveb, je potřeba ve stavebních konstrukcích používat dlouhodobě spolehlivé a odolné modifikované asfaltové pásy, a to v určených oblastech podle technické dokumentace jednotlivých hydroizolačních výrobků.

Podrobnosti o výrobě asfaltových pásů, různých typech asfaltových pásů a jejich technických parametrech je možné získat v publikaci „ABECEDA ASFALTOVÝCH IZOLACÍ“ a přehled výrobků, které splňují požadavky na kvalitu asfaltových pásů lze najít v tabulce GARANCE KVALITY SVAP.

Seznam výrobků vyhovujících označení GARANCE KVALITY
GARANCE KVALITY | Svaz výrobců asfaltových pásů (svaz-ap.cz)
https://svaz-ap.cz/content/znacka-garance-kvality-technicka-pravidla-sva...

Publikace | Svaz výrobců asfaltových pásů (svaz-ap.cz)
https://svaz-ap.cz/content/ke-stazeni/publikace
Stáhnout publikaci Abeceda asfaltových izolací.

Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
KVK Parabit a.s.